1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen schriftelijk bevestigd worden.

2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

3. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

4. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.

5. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden.

6. Alle facturen zijn betaalbaar te Grobbendonk.

7. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet inkasseren.

8. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

9. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen einde maand of 1.5% korting bij betaling binnen de 8 dagen.

10. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 %, met een minimum intrestvoet van 12 %.

11. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen, met een minimum van 125 EUR.

12. In geval van een bestelling van minder dan 700 EUR in België (1000 EUR buitenland) worden transportkosten aangerekend.

13. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.

15. Geringe afwijkingen van in een offerte meegedeelde gegevens zijn toelaatbaar en kunnen geen aanleiding geven tot protest, vervanging, prijsvermindering of schadevergoeding. Indien aan deze veranderingen/verbeteringen een meerprijs verbonden is, zal Sanutal dit vooraf melden aan de koper. Bij gebreke aan reactie binnen de 3 dagen wordt deze laatste geacht deze te hebben aanvaard.

16. Sanutal behoudt zich het recht voor om orders met een lagere factuurwaarde dan 100 EUR (exclusief BTW) automatisch te verhogen met 25 EUR.

17. Wij behouden ons het recht voor om contante betaling te eisen van facturen waarvan het totaalbedrag lager is dan 125 EUR (exclusief BTW).

18. Bij niet-betaling of bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen is de koper zonder voorafgegane ingebrekestelling, een conventionele intrest verschuldigd van 12% per jaar over het openstaande bedrag vanaf factuurdatum onverminderd het recht van Sanutal de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst na te streven.

19. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

20. Het advies van de kredietverzekering kan leiden tot nieuwe onderhandelingen aangaande betalingsvoorwaarden, ook van lopende orders die nog niet uitgeleverd werden.

21. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

22. Levering zal gebeuren overeenkomstig de schriftelijke bepalingen vermeld op het orderformulier. Leveringstermijnen zijn slechts opgegeven als een vrijblijvende aanduiding zonder waarborg van levering op de gestelde datum.

23. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

24. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

25. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Antwerpen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.

26. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die blijken gedurende een jaar na indienstneming; deze wordt vermoed te worden geschied 30 dagen nadat de goederen ter beschikking zijn gesteld in de fabrieken indien de levering in België is geschied en 45 dagen indien de levering in het buitenland is geschied.

27. Indien het gaat om een fabricatie volgens een plan door de koper geleverd, zal de waarborg in elk geval beperkt blijven tot een strikte uitvoering van de stukken volgens de aanduiding van deze plannen.

28. Terugname van goederen vrij van gebreken vindt alleen in uitzonderlijke gevallen plaats en na voorafgaande schriftelijke toestemming. Speciaal vervaardigde producten of speciale bestellingen en producten die niet meer in de originele verpakking zitten of beschadigde goederen kunnen niet worden teruggenomen. De retourzending moet vrij van vrachtkosten en op risico en kosten van de contractpartner aan het leveringsmagazijn van Sanutal worden verzonden. De creditnota voor in onberispelijke toestand ontvangen retourgoederen wordt gebaseerd op de hoogte van de factuur en de bij terugname resterende waarde van